Projekt phare Implementační a investiční strategie pro směrnice EU pro odpady v České republice


Příprava vstupu České republiky do Evropské unie přechází postupně z fáze zaměřené na rozsáhlé úpravy české legislativy přejímáním obsahu evropské legislativy do českého práva (aproximace evropské legislativy) do fáze ve které se reviduje skutečná připravenost České republiky uvést aproximovanou legislativu důsledně do praxe. Z diskusí připravenosti České republiky na vstup do EU v oblasti životního prostředí (proces nazývaný "screening") vyplynula potřeba odkladu platnosti určitých požadavků evropské legislativy v České republice a to i na úseku odpadů. Způsob, jakým se naše země vyrovná s uvedením evropské legislativy do praxe (tzv. implementací evropské legislativy) bude podrobněji doložen v implementačních plánech pro jednotlivé směrnice, které byly v první verzi připraveny Ministerstvem životního prostředí ČR v létě tohoto roku. Implementační plány na úseku odpadů budou dále upřesňovány a tomuto upřesňování by měl v průběhu konce tohoto roku a počátku roku 2001 přispět i projekt phare Implementační a investiční strategie pro směrnice EU pro odpady v České republice (Implementation/Investment Strategies for EC Waste Directives - dále jen "Implementační strategie pro odpady"). Rozsah změn infrastruktury pro nakládání s odpady a institucí s ní spojených je takový, že jejich provádění se neobejde bez cílevědomé podpory státu a Evropské unie. Projekt Implementační strategie pro odpady má za cíl vedle přispění k upřesnění postupu pro implementaci evropské legislativy také přispět k nasměrování této podpory. Zdroje podpory pro rozvoj infrastruktury se budou zřejmě s postupným začleňováním do Evropské unie značně diverzifikovat, v nejbližší době jsou na pořadu zdroje z programu ISPA v rozsahu kolem 2 mld Kč pouze pro Českou republiku, z nichž Česká republika dosud nic nevyčerpala. Dalším zdrojem financování je Státní fond životního prostředí, jehož strategie pro sektor odpadů pro příští období by měla být ovlivněna výsledky regionálních koncepcí pro nakládání s odpady a celkovou strategií pro implementaci evropské legislativy na úseku odpadů, k jejímuž formulování by měl projekt Implementační strategie přispět.

Tým projektu Implementační strategie pro odpady

Projekt Implementační/Investiční strategie pro nařízení Evropské unie pro odpady je podporován grantem programu PHARE do výše 0.5 miliónu EUR. Generálním dodavatelem prací na projektu je britská firma AEA Technology plc, která se již v České republice a okolních zemích angažovala v několika strategických studiích na úseku odpadů (větší projekty v regionu v posledních letech: strategie pro recyklaci odpadů na Slovensku, plán obnovy odpadové infrastruktury v Bosně, program pro financování investic do čistší produkce v Polsku a příspěvek ke studii ekonomických dopadů aproximace evropské legislativy pro odpady v České republice). AEA Technology plc má svoji pobočku v Praze. Dalšími partnery a hlavními subdodavateli jsou firmamy EMO s.r.o., finská Soil and Water a Hydroprojekt. Tým řešitelů je doplněn českými experty na jednotlivé úsekové problematiky. Charakteristické pro projektový tým je, že dva ze čtyř vedoucích expertů projektu a vedoucí projektu jsou čeští odborníci a v celém týmu početně převažují čeští experti. Práce zahraničních konzultantů je zaměřena na klíčové úseky projektu, kde přidaná hodnota jejich služeb zejména v oblasti metodologie umocňuje potenciál celého týmu a dále zahraniční expertiza zajišťuje dostupnost nejlepších evropských zkušeností pro projekt.

Cíle projektu Implementační strategie pro odpady

Hlavní směrnicí pro práci projektového týmu jsou specifické cíle projektu na úseku nakládání s odpady. Na obecné úrovni jde: vyhodnocení stavu legislativy a politiky životního prostředí na úseku odpadů v ČR a EU, včetně revize a doplnění analýzy mezer navržení opatření ohledně harmonizace legislativy, implementace a změn politiky které mohou být nutné k zajištění plné kompatibility České a evropské legislativy a politiky vyhodnocení ekonomických dopadů navrhovaných opatření, vytvoření strategie financování a identifikace pilotních projektů
Dále má projekt přinést detailní návrhy ohledně:
navržení doplnění stávající legislativy tak, aby se dosáho plného převedení evropského práva do legislativy způsobů financování investičních a provozních nákladů, nezbytných pro dosažení kompatibility přípravy a provedení strategií pro odpadové hospodářství ve vztahu k jednotlivým prioritním otázkám Vzhledem k předstihu přípravy návrhu zákona o odpadech a zákona o obalech před zahájením projektu se v interpretaci zadání zvýrazňuje zaměření projektu na podporu implementace evropské legislativy. Těžiště prací se proto zaměřuje na přípravu implementační strategie pro odpady ve smyslu plánování praktických kroků k uvedení aproximované legislativy do praxe. Navrhovaný postup při tvorbě Implementační strategie pro odpady Jako hlavní nástroj řešení byl přijat integrovaný přístup k hospodaření s odpady. Schematicky je integrovaný přístup k plánování hospodaření s odpady zobrazen na Obrázku 1 na další straně. Pracovní harmonogram projektu počítá s maximálním využitím dosud zpracovaných materiálů tak, aby ukončení první etapy prací podle výše uvedeného diagramu bylo možné již ve druhé polovině měsíce října. Etapy zaměřené na analýzu problémů, definování cílů implementačního programu a první návrhy variant řešení pro implementaci evropské legislativy tak mohou být zpracované do konce roku 2000. V průběhu zpracování těchto etap bude využito možností, které pracovní program projektu poskytuje pro konzultaci pokroku s různými zájmovými stranami. Nesporně klíčovou etapou bude formulování strategie, jejímž východiskem by měl být konsenzus zájmových stran, dosažený na sérii pracovních seminářů plánovaných na přelom března a dubna. Pokud by se takového konsenzu nepodařilo v nějakém bodě dosáhnout, může být implementace strategie od počátku ztížena nesouladem mezi zájmovými stranami. Konkrétní návrhy postupu při implementaci, včetně způsobu financování jednotlivých kroků, institucionálního zajištění a identifikace pilotních projektů budou završením práce projektového týmu. Výsledné návrhy budou projednány za účasti zájmových stran na pracovních seminářích na konci května 2001. Výsledky projektu a další kroky pro strany zúčastněné v implementaci evropské legislativy pro odpady budou shrnuté v informační publikaci o implementační strategii pro odpady.

Závěr

Navrhovaná metodika integrovaného přístupu k plánování nakládání s odpady dává předpoklady pro podchycení a sladění přístupu různých zájmových stran, jichž se implementace evropské legislativy na úseku odpadů bude dotýkat a zároveň dodržení objektivity při stanovení priorit pro implementační strategii pro odpady. Časový harmonogram projektu obsahuje dostatečný prostor pro konzultace se zájmovými stranami a jsou sladění činnosti projektového týmu s činností institucí, které mají přípravu a realizaci implementace evropské legislativy v kompetenci. Zahájení projektu Implementační strategie pro odpady, i když s mnohaměsíčním zdržením proti původním očekáváním, může přispět k přípravě vstupu České republiky do Evropské unie.