5


      Informace     
      Novinky     
      Seminare     
      Plan OH ČR     
       Výstupy      


      Plán odpadového hospodářství ČR     

     

INFORMACE O PROJEKTU

PROJECT PHARE - No:3095862
Implementation/ investment strategies for EC waste directives
Rozsah změn infrastruktury pro nakládání s odpady a institucí s ní spojených je takový, že jejich provádění se neobejde bez cílevědomé podpory státu a Evropské unie. Projekt Implementační strategie pro odpady má za cíl vedle přispění k upřesnění postupu pro implementaci evropské legislativy také přispět k nasměrování této podpory. Zdroje podpory pro rozvoj infrastruktury se budou zřejmě s postupným začleňováním do Evropské unie značně diverzifikovat, v nejbližší době jsou na pořadu zdroje z programu ISPA v rozsahu kolem 2 mld Kč pouze pro Českou republiku, z nichž Česká republika dosud nic nevyčerpala. Dalším zdrojem financování je Státní fond životního prostředí, jehož strategie pro sektor odpadů pro příští období by měla být ovlivněna výsledky regionálních koncepcí pro nakládání s odpady a celkovou strategií pro implementaci evropské legislativy na úseku odpadů, k jejímuž formulování by měl projekt Implementační strategie přispět.(vstup vyžaduje heslo řešitele projektu)